PRIVACY POLICY TERMS

Bloodycase zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu a zmiana wejdzie w życie, gdy zmieniona Polityka prywatności będzie dostępna w tej Aplikacji. Data „ostatniej aktualizacji” znajduje się na dole niniejszej Polityki. Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłasz swoje dane osobowe.

Przechowawca i administrator danych

bloodycase.com

Główny email kontaktowy: [email protected]


Typy pobierania danych

Wśród rodzajów Danych Osobowych które Aplikacja zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem stron,jako osoba trzecia, znajdują się Pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Inne dane osobowe gromadzone  mogą być  w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym tekście objaśnienia kontekstowo z gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być  podawane samodzielnie  przez użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tą aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę aplikację, o ile nie określono inaczej, służy identyfikacji użytkowników i zapamiętywaniu ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia wymaganej usługi przez użytkownika.

Nie podanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić danej aplikacji świadczenie usług.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem danej aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.


Typ i miejsce pobierania danych osobowych

Metoda pobierania

Administrator danych przetwarza dane użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Poza administratorem danych, w niektórych przypadkach dostęp do danych mogą mieć określone rodzaje osób odpowiedzialnych za działanie serwisu (administracja, dział sprzedaży, marketingu, prawny, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (np. -dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, jako przetwarzający dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od administratora Danych.


Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z administratorem danych.


Czas retencji

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi zleconej przez użytkownika lub wskazanej w celach określonych w niniejszym dokumencie, a użytkownik może zawsze zażądać od administratora zawieszenia lub usunięcia danych.


W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i wdrażamy różne środki bezpieczeństwa w związku z  przetwarzaniem oraz przekazywaniem danych osobowych. Jednak natura Internetu jest taka, że ​​dane mogą w pewnych okolicznościach przepływać przez sieci bez pełnych środków bezpieczeństwa i mogą być dostępne dla osób nieuprawnionych.


W jaki sposób korzystamy z twojej informacji?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach, aby odpowiadać na Twoje zapytania, wysyłać Ci informacje, wypełniać wszelkie zobowiązania  wobec Ciebie, do celów badawczych, wysyłać Ci informacje marketingowe dotyczące naszych towarów, usług i powiązanych możliwości oraz inne uzasadnione zastosowania na mocy Twojej wyraźnej zgody.

Jeśli kupujesz od nas towary lub usługi, możemy przesłać Ci dalsze informacje związane z zakupem pocztą, powiadomieniem push lub e-mailem.

Chcielibyśmy przesyłać Ci informacje marketingowe, poprzez powiadomienia push i e-mail.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnej z powyższych informacji lub skontaktować się z nami zgodnie z powyższym, wybierz przycisk „Anuluj subskrypcję” w naszym e-mailu lub napisz do Bloodycase na adres, podany na dole.

Jeśli prześlesz nam swoje opinie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, możemy je rozpowszechniać wewnętrznie w celach szkoleniowych i zarządczych.

Okresowo sprawdzamy gromadzone przez nas dane osobowe, aby określić ich dokładność i możliwość ich usunięcia.

Możemy agregować informacje, które nam przesyłasz, z innymi danymi (aby nie można było Cię zidentyfikować na podstawie tych danych) i wykorzystywać te zagregowane dane do celów administracyjnych.


Push powiadomienia

Dana aplikacja może wysyłać powiadomienia push do użytkowników.


Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Analityka Google (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, przygotowywania raportów dotyczących jej działań oraz udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Opt Out.

Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google AdWords to usługa analityczna świadczona przez Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.

Śledzenie konwersji reklam na Twitterze (Twitter, Inc.)

Śledzenie konwersji Twitter Ads to usługa analityczna świadczona przez Twitter, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Twittera z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności.


Prawa użytkownika

Użytkownikom przysługują określone prawa dotyczące ich danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności użytkownikom przysługuje prawo do:

Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wniosku sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Użytkownikom przysługuje prawo wniosku sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.

Uzyskać dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy dane są przetwarzane przez właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych danych.

Zweryfikować i poprosić o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku właściciel nie będzie przetwarzał jego danych w innym celu niż ich przechowywanie.

Wykreślić lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich danych od właściciela.

Odebrać swoje dane i przekazać je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.

Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.


Obowiązki użytkowników

Użytkownik może mieć tylko jedno konto w serwisie. Jeśli użytkownik posiada więcej niż jedno konto, właściciel (tej strony) ma prawo zablokować wszystkie konta bez możliwości zwrotu pieniędzy.

Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania podatności w serwisie. W przypadku wykrycia takiej podatności (problemów, błędów itp.) użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia jej drogą mailową - [email protected]. W przypadkach, w których użytkownik wykorzystał lukę w witrynie, może zostać zablokowany bez możliwości zwrotu pieniędzy.


Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.


Dane użytkowania

Informacje zbierane są automatycznie za pośrednictwem danej aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w danej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników korzystających z danej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik

Osoba korzystająca z danej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, zbiega się z podmiotem danych.


Subjekt

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.


Procesor (lub inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.


Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z danej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem danej aplikacji.


Aplikacja

Sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkownika.


Serwis

Usługa świadczona przez tą aplikację zgodnie z opisem względnym (jeśli jest dostępna) i na tej stronie/aplikacji.


Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Ciasteczka

Niewielki fragment danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.

Email kontaktowy: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji: 12 APR 2022